Mens en Gezondheid

Corona uitgelegd

Veelgestelde vragen

Covid-19 virus

COVID-2019 staat voor Coronavirus Disease 2019 en is een besmettelijke ziekte veroorzaakt door het SARS-COV2-virus, welke geleid heeft tot een pandemie.

Een antroponose is een ziekte die van mensen op dieren overgaat.

Een asymptocaticus is iemand die wel het virus draagt maar geen symptomen heeft en dus niet ziek is.

Een asymptomatische besmetting is een besmetting door een persoon die geen coronasymptomen vertoont.

Een coronapiek is een extreme stijging in het aantal coronagevallen, grafisch weergegeven te zien als een piek.

Een coronavaccin is een biologisch preparaat dat zorgt voor immuniteit tegen het coronavirus.

Een humaan virus is een virus dat bij mensen voorkomt.

Een pandemie is een wereldwijde uitbraak van een ziekte.

Een vaccin is een biologisch preparaat dat zorgt voor immuniteit tegen bepaalde infectieziekten.

Vaccinatie is het toedienen, ook wel inenten genoemd, van een vaccin.

Een zoönose is een ziekte die van dieren op mensen overgaat.

Morbiditeit is een ziektecijfer dat de verhoudingen weergeeft van het aantal personen dat aan een ziekte lijdt tot de gehele gemeenschap binnen een bepaalde tijdspanne.

Mortaliteit is een sterftecijfer dat aangeeft hoeveel personen gestorven zijn aan een ziekte in verhouding tot de gehele bevolking in een tijdspanne.

Reuk-en smaakverlies is een van de mogelijke symptomen van Corona waarbij je tijdelijk minder of niet kan ruiken en proeven.

Smaakverandering is een van de minder bekende mogelijke symptomen van het Coronavirus.

Antivirale middelen, ook wel virusstatica in medische termen, zijn geneesmiddelen tegen virussen.

Coronasymptomen zijn de symptomen die je vertoont wanneer je ziek wordt van het Coronavirus.

Coronavirussen behoren tot een grote virusfamilie die over het algemeen zorgen voor klachten aan de longen en de luchtwegen.

Restklachten zijn langdurige klachten na het coronavirus opgelopen te hebben.

Samenleving

Een noodverordening is een algemeen verbindend voorschrift voor een onbepaald aantal personen in buitengewone omstandigheden en maakt beperking van bepaalde grondrechten mogelijk.

Cloudclubbing is virtueel uitgaan, waarbij je inlogt op een videoplatform waarop een dj muziek livestreamed, zodat mensen vanuit quarantaine kunnen dansen en feesten.

Coronaproof betekent dat iets veilig is voor corona. Iets is corona-proof als mensen er niet besmet door elkaar kunnen worden.

De coronamelder is een app die registreert of de houder van de smartphone langer dan 15 minuten in de buurt is geweest van iemand waarvan bekend is dat die besmet is met het coronavirus.

Een anderhalvemetersamenleving is een ordening van de samenleving waarbij mensen anderhalve meter afstand van elkaar houden met als doel het virus af te vlakken.

Een avondklok is een verbod om zich na een zekere tijd op straat te begeven.

Groepsverbod is het verbod aan een persoon om zich op bepaalde plaatsen met meer dan het aantal vastgestelde personen op te houden.

Een lockdown is een set aan maatregelen die aan de samenleving worden opgelegd waarin beweging en diensten beperkt worden tot hun essentie, met als belangrijk onderdeel massale quarantaine.

Het outbreak management team is het team dat de regering adviseert hoe ze moeten handelen tijdens een pandemie of epidemie.

Een persconferentie is een evenement dat wordt georganiseerd om officieel informatie naar buiten te brengen en vragen van de media te beantwoorden.

Een samenscholingsverbod is het verbod om met meer dan een vastgesteld aantal personen te zijn wanneer er een dreiging is, zoals de verspreiding van het coronavirus.

Een mondkapjesplicht is de plicht om een mondkapje te dragen, vaak in bepaalde gebieden of situaties.

Quarantaine is het compleet afzonderen van elke vorm van sociaal contact wanneer er het vermoeden is dat je drager bent van het coronavirus.

Registratieplicht is de plicht om je gegevens te registreren bij het betreden van een bepaalde locatie.

Social distancing houdt in dat mensen een bepaalde afstand van elkaar moeten houden, in het geval van het coronavirus 1,5 meter, tijdens het uitbreken van een besmettelijke ziekte.

Corona maatregelen zijn door de overheid opgestelde regels en adviezen om de verspreiding van het coronavirus onder controle te houden.

Coronials is een Engels begrip voor mensen die in de coronaperiode zijn geboren.

Vitale beroepen zijn beroepen die nodig zijn om een samenleving ook tijdens een crisis te laten functioneren.

Verspreiding

Afvlakken van een virus houdt in dat het aantal infecties verspreid wordt over een langere periode zodat er geen pieken ontstaan.

Bron- en contactonderzoek is onderzoek naar de contacten die een geïnfecteerd persoon heeft gehad in de periode dat hij of zij vermoedelijk het virus heeft kunnen verspreiden.

Een afstandsalarm is een alarm dat afgaat wanneer je minder dan 1,5 meter bij iemand vandaan staat.

Een besmettingsbron is de bron van waaruit ziektekiemen of pathogenen zich kunnen verspreiden,

Een besmettingscurve is een grafische weergave van het aantal besmettingen.

Het besmettingsgetal is het gemiddeld aantal personen dat geïnfecteerd wordt door één drager van het virus.

Een besmettingsgolf is wanneer er een groot aantal besmettingen in een periode plaatsvindt.

De besmettingsgraad is de mate waarin een persoon andere personen infecteert uitgedrukt in een percentage.

Een besmettingshaard is een persoon of plaats waar een groot aantal besmettingen naar terug te voeren is.

De besmettingsweg is de weg waarlangs een persoon besmet is geraakt. De besmettingsweg bestaat dus uit meerdere personen.

Een corona-uitbraak is wanneer het aantal besmettingen extreem hoog is.

Een indammingsfase is de fase bij een virusuitbraak waarin de zorg en de overheid zich richt op het indammen van de verspreiding van het virus.

Een infectieketen is de keten waarlangs een infectie zich kan verspreiden en is onderverdeeld in de besmettingsbron, de besmettingsweg, de plaats waar het virus een persoon binnenkomt en de gastheer, oftewel de persoon die geïnfecteerd wordt.

Een intelligente lockdown is een alternatief voor een complete lockdown waarbij de verantwoordelijkheid deels bij de burgers wordt gelegd om een complete lockdown te voorkomen.

Een mondkapje is een masker van textiel dat over de mond en neus gaat en werkt als een spat-of luchtfilter.

Flatten the curve, Engels voor het vlak de curve af, is een volksgezondheidstrategie om de verspreiding van het coronavirus te vertragen.

Gecontroleerde verspreiding is het beïnvloeden van de verspreiding van het virus door de overheid en medische autoriteiten met als doel de medische zorg intact te houden door pieken te voorkomen.

Groepsimmuniteit is een vorm van bescherming tegen infectieziekten die optreedt wanneer een voldoende percentage van de populatie immuun is geworden, waardoor het virus niet meer goed om zich heen kan slaan en personen die geen immuniteit hebben ook beschermd zijn.

Importbesmetting is wanneer de besmetting vanuit het buitenland het land in komt.

Incubatietijd is de tijd die zit tussen het moment van besmetting en het moment waarop de eerste symptomen verschijnen.

Indammen is het minimaliseren van de verspreiding van het coronavirus.

Algemeen/overig

De 5G coronacomplottheorie is een complottheorie die stelt dat corona veroorzaakt wordt door 5G.

Een ambulancebus is een ambulancevoertuig dat zes patiënten tegelijk kan vervoeren.

Een antigeen test is een sneltest die binnen een kwartier de aanwezigheid meet van bepaalde viruseiwitten.

Antilichaam detectie is het opsporen van antilichamen.

Beademing wordt toegepast als de ademhaling of zuurstof - en koolstofdioxideuitwisseling in de longen niet voldoende is. Dit kan door middel van mond op mond beademing of met de hulp van beademingsapparatuur

Beademingsapparatuur ondersteunt of vervangt het zelfstandig ademhalen als de eigen ademhaling niet goed functioneert.

Een beademingsmasker is een masker dat strak om het gehele gezicht zit en beschermt tegen het inademen van zeer kleine deeltjes die virussen zouden kunnen bevatten.

Betaalhygiëne zijn aanpassingen in het betaalverkeer om besmettingen te minimaliseren.

CALD staat voor Covid Associated Lung Disorder, een chronische longziekte die kan optreden bij ex-coronapatiënten.

CDC staat voor Centers for Disease Control and Prevention en is het nationale instituut voor volksgezondheid in de Verenigde Staten.

Chloroquine is een antimalariamiddel dat lang genoemd is als mogelijke therapie tegen het coronavirus, het WHO heeft echter vastgesteld dat het niet werkt.

Code rood is een negatief reisadvies voor een land met een corona-uitbraak.

Code zwart is een noodtoestand in het ziekenhuis waarbij de IC capaciteit niet voldoende is en er een keuze gemaakt moet worden wie geholpen kan worden.

Cohortverpleging is een vorm van verpleging waarbij mensen met het coronavirus op een geïsoleerde plek verpleegd worden.

Compassionate use is het gebruik van een experimenteel middel als laatste redmiddel voor een patiënt waar geen alternatieven meer voor zijn.

Corona-angst is angst om het coronavirus op te lopen.

Het corona-effect is het effect dat het coronavirus heeft op de samenleving.

Een corona-exit is het geleidelijk terugtrekken van de maatregelen wanneer blijkt dat het aantal besmetting aan het verminderen is.

Een corona-overbruggingslening is een lening voor ondernemers van € 10.000 tot € 50.000 waarvan de overheid borg staat voor 95% van de financiering.

Een coronabonus is een extra betaling aan medewerkers in vitale beroepen als dank voor hun inspanning tijdens de coronaperiode

Een coronacontainer is een geïsoleerde wooncontainer waar mensen met corona in quarantaine kunnen worden gesteld.

De coronacrash is de beurscrash die het gevolg is van de coronacrisis

Een coronacrisis is een economische crisis die het gevolg is van de verspreiding van het coronavirus.

Een coronadelict is een delict waarin het coronavirus als wapen wordt gebruikt.

Een coronafaillissement is faillisement dat het gevolg is van de coronacrisis of van de coronamaatregelen.

Een coronafonds is een fonds ter financiering van een deel van de kosten van de coronacrisis

Coronakilo's staat voor het gewicht dat mensen aangekomen zijn door de coronamaatregelen.

Coronalogie is het geheel aan kennis over het coronavirus en de verspreiding daarvan.

Coronapreventie is het geheel aan maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

Een coronarecessie is een recessie als gevolg van de verspreiding van het coronavirus en de bijbehorende maatregelen.

Een coronatest is een test om te kijken of iemand besmet is met het coronavirus.

Een coronateststraat is een straat waar je met de auto doorheen kan gaan en terwijl je in de auto blijft zitten door het open raam getest wordt op het coronavirus.

Corona zelftesten zijn zelftesten die worden aangeboden om thuis uit te kunnen voeren.

CoviPass is een nieuwe app die fungeert als een gezondheidspaspoort om te bewijzen dat reizigers en deelnemers virusvrij zijn, met behulp van blockchain-technologie.

Epidemiologie is de wetenschappelijke studie naar het voorkomen en verspreiden van een ziekte onder het volk.

Epidemiologische surveillance is het systematisch verzamelen van gegevens van besmettingsgevallen met als doel de verspreiding van het coronavirus in te dammen

Een exitstrategie is een strategie om de maatregelen stap voor stap terug te draaien.

FFP-masker staat voor Filtering Face Piece masker en is een door de Europese Unie gecertificeerd ademhalingsbeschermingsmasker dat beschermt tegen de verspreiding van het coronavirus via aerosols

Een gezichtsscherm is een plastic scherm dat niet alleen je mond en neus bedekt maar je hele gezicht.

Immuniteit wordt verworven wanneer het afweersysteem geheugencellen heeft gemaakt tegen de betreffende infectie, waardoor het virus niet meer gekregen kan worden.

Immunologie is een specialisme in de wetenschap dat zich bezig houdt met het onderzoek naar afweermechanismen van organismen tegen lichaamsvreemde materie zoals virussen.

Een immunoloog is gespecialiseerd in het immuunsysteem.

Infectiologie is een specialisme binnen de wetenschap dat zich bezig houdt met het bestuderen van infecties.

Een infectioloog is iemand die infectiologie gestudeerd heeft.

Intensive care is het medische specialisme dat patiënten ondersteunt van wie het leven in direct gevaar is.

De intensive care capaciteit is het aantal mensen dat op de intensive care verzorgd kan worden.

Invasieve beademing is een vorm van beademing waarbij de beademing via een buisje gaat dat via een opening in de hals in de luchtpijp geplaatst wordt.

Isolatie is het compleet afzonderen van elke vorm van sociaal contact wanneer je besmet bent met het coronavirus.

Isolatieverpleging is een vorm van verpleging waarbij mensen met het coronavirus op een geïsoleerde plek verpleegd worden.

Kunstmatige beademing is beademing met behulp van beademingsapparatuur.

Een kweek is het zoeken naar bacteriën of infecties, zoals virussen, vanuit een lichaamsvloeistof. Lichaamsvloeistoffen zijn bijvoorbeeld bloed, speeksel of urine.

Een kweekstokje, vaak een wattenstaafje, wordt gebruikt om een afstrijkje te nemen van een lichaamsvloeistof, ook wel een kweek genoemd.

Kwetsbare groepen zijn groepen van personen die vanwege onderliggende aandoeningen, leeftijd of andere factoren meer risico lopen op ernstige gevolgen van een ziekte wanneer zij een virus oplopen.

lCH staat voor Landelijk Consortium Hulpmiddelen en is een Nederlandse organisatie die zorgt voor de landelijke aanschaf en distributie van medische hulp- en beschermingsmiddelen.

MERS staat voor Middle East Respiratory Syndrome, oftewel Midden Oosten luchtwegziekte. MERS wordt net als COVID-19 veroorzaakt door een type coronavirus.

Non-invasieve beademing is wanneer een patiënt zelf ademt met hulp van een beademingsmasker.

Onderliggende aandoeningen zijn aandoeningen die ervoor zorgen dat wanneer je een bepaalde ziekte oploopt, je meer risico loopt hier ernstige gevolgen van te ervaren.

Patiënt nul is de eerste persoon bij wie een ziekte wordt vastgesteld. Dit kan ook in een land of bepaald gebied zijn.

Een PCR test is een test die kijkt of er genetisch materiaal van het coronavirus in de neus-of keelholte zit, en indien aanwezig hoeveel.

Quarantaineduur is de tijd die wordt geadviseerd of verplicht wordt gesteld dat je in quarantaine gaat.

Remdesivir is een virusremmer die gebruikt wordt bij de behandeling van coronapatiënten.

Risicofactoren zijn factoren die ervoor zorgen dat sommige personen meer kwetsbaar zijn om ziek te worden van een virus, dit kan verschillen van genen tot leeftijd tot onderliggende aandoeningen.

RIVM staat voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en zet zich in voor een gezonde bevolking en leefomgeving.

SARS staat voor Severe Acute Respiratory Syndrome, oftewel ernstig acute luchtwegziekte. Sars wordt net als COVID-19 veroorzaakt door een type coronavirus.

Een spoedtent is een tent die tijdens een pan- of epidemie geplaatst wordt bij een ziekenhuis, waar beoordeeld wordt bij welke patiënten ziekenhuisopname noodzakelijk is en bij welke niet.

Een veiligheidsregio is een gebied waarin wordt samengewerkt door verschillende diensten en besturen van taken op het terrein van veiligheid, rampen-en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening, openbare orde en medische hulpverlening.

Een viroloog bestudeert de groei, ontwikkeling, structuur en kenmerken van verschillende virussen.

Een virusremmer is een middel dat ervoor zorgt dat het virus niet met de gezonde cel kan versmelten.

WHO is de afkorting van de World Health Organization, in het Nederlands Wereldgezondheidsorganisatie.